KONTO AKADEMII  -  Bank Spółdzielczy w Wolbromiu:

      89 84500005 0000 0000 3737 0002
      KRS 0000402761
      NIP: 6372190477
      REGON: 122444484

BĘDZIEMY WDZIĘCZNI ZA UDOSTĘPNIENIE OGŁOSZENIA ZNAJOMYM :)

ZARZĄD WOLBROMSKIEJ AKADEMII PIŁKARSKIEJ – MŁODZI PRZEBOJEM
ZAPRASZA
MIESZKAŃCÓW GMINY WOLBROM

NA PIKNIK RODZINNY
“MAŁOPOLSKA NA SPORTOWO”,

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27.05.2023 r.
W GODZINACH  14:30 – 19:00
NA WOLBROMSKIM STADIONIE PRZY UL. LEŚNEJ 2

W PROGRAMIE:
GRY I KONKURSY Z NAGRODAMI
MALOWANIE TWARZY
SKRĘCANIE BALONÓW
ZABAWY NA DMUCHAŃCACH
KULE I WALEC WODNY
STRAŻ POŻARNA Z WOZEM
POLICJA Z RADIOWOZEM
LODY, WATA CUKROWA, POPCORN
A W KARCZMIE „GOSPODA POD LASEM” DANIA Z GRILLA

REGULAMIN PIKNIKU

Zasady ogólne:

 Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania PIKNIKU SPORTOWEGO, którego orga­nizatorem jest Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 1. Wszystkie osoby biorące udział w PIKNIKU SPORTOWYM są zobowiązane do przestrzega­nia przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu.
 2. Każdy Opiekun Prawny, Rodzic, biorący udział w Pikniku winien zapoznać się z treścią niniej­szego Regulaminu. Uczestnictwo w Pikniku oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zapewnia opiekę ratownika medycznego.

Zasady szczegółowe:

 Udział w PIKNIKU SPORTOWYM jest bezpłatny, mogą w nim brać udział dzieci przebywa­jące pod opieką rodziców lub opiekunów oraz ich rodziny.

 1. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie zagrażające porządkowi publicznemu nie będą wpuszczane na teren obiektu w czasie trwania PIKNIKU SPORTOWE­GO.
 2. Uczestnicy PIKNIKU SPORTOWEGO zobowiązani są do zachowania się w sposób nie za­grażający sobie i innym.
 3. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń organizatorów oraz służb po­rządkowych.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji technicz­nych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i właściciela obiektu.
 5. Opiekun Prawny, Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy małoletni uczestnik wy­rządzi szkodę osobom trzecim. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trze­cich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia zwanego PIKNIK SPORTO­WY.
 6. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami Pikniku i nie odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonego na Wydarzenie. Organizator dołoży wszel­kich starań aby sprawdzić warunki bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przeznaczonym na PIKNIK SPORTOWY.
 7. Wizerunek osób przebywających na terenie PIKNIKU SPORTOWEGO może zostać utrwalo­ny, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Udział w PIKNIKU SPORTOWEGO jest równoznaczny z udzieleniem nie­odpłatnej zgody na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego w trakcie imprezy.

Na terenie, na którym odbywa się PIKNIK SPORTOWY obowiązuje bezwzględny zakaz: 

 1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających.
 2. Palenia tytoniu.
 3. Wnoszenia wszelkiego rodzaju materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.
 4. Osoby nie przestrzegające zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek będą pociągnięte do odpowiedzialności.

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com