KONTO AKADEMII  -  Bank Spółdzielczy w Wolbromiu:

      89 84500005 0000 0000 3737 0002
      KRS 0000402761
      NIP: 6372190477
      REGON: 122444484

REGULAMIN

WOLBROMSKIEJ AKADEMII PIŁKARSKIEJ – MŁODZI PRZEBOJEM

(zwanej dalej: Akademią)

 

1. Przystąpienie do Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej – Młodzi przebojem jest dobrowolne. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do Akademii jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej – Młodzi przebojem.

2. Za działalność Statutową Akademii odpowiedzialny jest Zarząd Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej – Młodzi przebojem.

3.  Za system szkoleniowy adeptów Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej – Młodzi przebojem odpowiada Zarząd Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej – Młodzi przebojem oraz sztab trenerski z koordynatorem trenerów na czele.

4. Rodzice i opiekunowie prawni nie ingerują w sprawy szkoleniowe zawodników oraz działalność statutową Akademii.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W jednostkach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający zgodę prawnych opiekunów. Zgodę tą stanowią wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego formularze rekrutacyjne dostępne na stronie Akademii pod adresem http://wap.wolbrom.pl/?page_id=3882
Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

2. Zawodnik uczęszczający na zajęcia musi posiadać ważne zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia a w grupach młodszych (do 12 roku życia) wypełnione przez opiekuna prawnego oświadczenie, które jest dostępne na stronie internetowej Akademii.

3. Zajęcia w Akademii odbywają się zgodnie z harmonogramem letnim i zimowym.

4. Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz wiedzy szkolnej:

– w przypadku uzyskiwania przed danego zawodnika słabych wyników w nauce szkolnej Zarząd Akademii na wniosek trenera prowadzącego, rodzica lub opiekuna prawnego, może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodników w prawach członkowskich, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

5. Każdy zawodnik i jego rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do dbania o dobre imię Akademii i poszanowanie Jej tradycji, zarówno na terenie obiektów sportowych, jak i poza nimi.

6. Każdy nowy zawodnik przyjmowany jest na 14-dniowy okres próbny, po którym trener ocenia jego przydatność do gry w Akademii.

7. Zespół liczy maksymalnie 25 zawodników, brak postępów w grze adepta może być powodem odsunięcia od treningów.

8. Zawodnik zobowiązuje się dbać o sprzęt sportowy który jest wizytówką Akademii. Na wszystkich zajęciach i na turniejach strój treningowy musi być czysty i schludny. W przypadku celowego zniszczenia lub utraty sprzętu treningowego opiekun prawny  Adepta zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

 9. Zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów gazowanych. Powyższy zakaz obowiązuje przed, w trakcie oraz bezpośrednio po treningach i meczach Akademii.

10. Podczas treningów i meczów ligowych, zawodnicy mogą spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną.

11. Rodzice i opiekunowie prawni nie podważają autorytetu trenera i władz Akademii, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera lub władz Akademii.

12. Rodzice i opiekunowie prawni zobowiązują się do Uczestniczenia w organizowanych zebraniach dla rodziców oraz w zebraniach zwoływanych przez trenera prowadzącego wg potrzeb. W przypadku niemożności bycia na zebraniu, zobowiązują się do kontaktu z prowadzącym trenerem.
 
13. Na treningach i zawodach zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń trenera, brak dyscypliny może być podstawą do wydalenia z Akademii.

14. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu. 

15. Zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek.

OPŁATY I FREKWENCJA (REZYGNACJA)

1. Opłata za szkolenie w wysokości 120 zł, płatne z góry – w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku – w formie abonamentu miesięcznego. Opuszczenie treningu z powodu choroby lub innych przyczyn nie jest podstawą do obniżenia lub zwolnienia z opłaty stałej – abonamentowej członka szkółki.

2. Na pisemną prośbę opiekuna prawnego faktury za szkolenie mogą być przesyłane drogą elektroniczną. Warunkiem korzystania z możliwości otrzymywania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur drogą elektroniczną jest:
– złożenie przez opiekuna prawnego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną (druk dostępny na stronie Akademii),
– posiadanie adresu e – mail;
– zainstalowanie przeglądarki plików PDF.

3. Wpłaty należy dokonywać na podany na rachunku numer konta. Nieusprawiedliwiony brak wpłaty za okres 2 miesięcy będzie podstawą do  zawieszenia zawodnika w prawach członkowskich (treningach, meczach i.t.p.) do momentu uregulowania zaległości i okazania dowodu wpłaty trenerowi. Czasowe zawieszenie zawodnika nie zwalnia opiekuna prawnego z opłacania abonamentowej składki członkowskiej.

4. Rodzic lub opiekun prawny, którego więcej niż jedno dziecko uczęszcza na zajęcia w Akademii płaci składkę członkowską w całości za pierwsze dziecko, pozostałe dzieci mają zagwarantowaną zniżkę ( dziecko drugie 50%, dziecko trzecie bezpłatne uczestnictwo).

5. Szkółka Piłkarska nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach.

6. Każdy zawodnik i jego rodzice lub opiekunowie prawni zobligowani są do usprawiedliwiania nieobecności na treningach; powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności mogą być podstawą do usunięcia z drużyny.

7. O rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Zarząd Akademii na piśmie (druk rezygnacji na stronie Akademii) przesłanym listem poleconym, lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25 – go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie uczestniczyło w dalszych zajęciach.

ROZGRYWKI SPORTOWE

1. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach:

a) zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe.

b) zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 60 minut przed rozpoczęciem meczu ligowego, oraz najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem treningu.

2. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność zawodnika na meczu ligowym lub sparingowym będzie karana czasowym zawieszeniem adepta. W trakcie zawieszenia zawodnik może i powinien brać udział w treningach, jednak nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecze. Czasowe zawieszenie zawodnika w prawach członkowskich nie zwalnia go z opłacania abonamentowej składki członkowskiej.

3. Podczas meczu rodzice lub opiekunowie prawni zawodników zachowują się kulturalnie, akceptują wszystkie decyzje sędziego i nie obrażają drużyny przeciwnej.

4. Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, a także rodzicom i opiekunom prawnym zawodników na 45 minut przed rozpoczęciem meczu ligowego, oraz bezpośrednio po meczu ligowym.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

1. Zarząd Akademii zobowiązuje się po każdym sezonie ufundować nagrody rzeczowe za wybitne osiągnięcia sportowe, zachowanie, wysoką frekwencję oraz postęp umiejętności piłkarskich. Decyzję o przyznaniu nagród rzeczowych będzie podejmował trener prowadzący dany zespół.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z wymienionych punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii, o którym decyduje Zarząd WAP – Młodzi przebojem na specjalnym zebraniu z trenerami.

2. O wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, decyduje Zarząd Akademii.

3. Wszelkie uwagi lub propozycje proszę kierować na piśmie do Zarządu Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej – Młodzi przebojem

4. Akademia zastrzega sobie prawo zmian regulaminu z tygodniowym uprzedzeniem opiekunów zawodników.

 

                                                                                                                                                                                      Zarząd                                                                                                                                                 Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej – Młodzi przebojem

 
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com