KONTO AKADEMII  -  Bank Spółdzielczy w Wolbromiu:

      89 84500005 0000 0000 3737 0002
      KRS 0000402761
      NIP: 6372190477
      REGON: 122444484

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WOLBROMSKA AKADEMIA PIŁKARSKA – MŁODZI PRZEBOJEM

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem, zwanego dalej Walnym Zebraniem Członków, określa zakres i tryb pracy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem oraz tryb podejmowania przez Walne Zebranie Członków uchwał.

2. Walne Zebranie Członków działa, jako najwyższa władza na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Statutu Stowarzyszenia, oraz niniejszego Regulaminu Walnego Zebranie Członków.

3. Walne Zebranie Członków ma za zadanie sprawować kontrolę nad władzami Stowarzyszenia, regulować ich kompetencje oraz recenzować ich poczynania, wytyczając główne kierunki działania i sprawując bezpośrednią władzę nad Stowarzyszeniem.

4. Szczegółowe kompetencje Walnego Zebrania Członków opisane są w art. 21 Statutu Stowarzyszenia.

POWOŁYWANIE DO PRACY

§ 2
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

a) Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej niż raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.

b) W każdym czasie może być zwołane zebranie nadzwyczajne na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, bądź 1/3 członków zwyczajnych.

c) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku, o którym mowa w punkcie b.

d) Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd, który powiadamia członków o terminie i miejscu obrad za pośrednictwem listów poleconych, a w szczególnych przypadkach e-mailem lub telefonicznie nie później niż na 14 dni przed terminem jego odbycia.

§ 3
1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający (przez swoich przedstawicieli), honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia posiadają prawo do jednego głosu.

3. Członkowie Stowarzyszenia potwierdzają swoją obecność podpisując listę obecności, która stanowi załącznik do protokółu Walnego Zebrania Członków.

PORZĄDEK OBRAD

§ 4
1. Walne Zebranie Członków otwiera przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia.

2. Prezes Zarządu Stowarzyszenia pełni z urzędu funkcję Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków chyba, że zebrani członkowie postanowią inaczej. W przypadku jego nieobecności funkcje Przewodniczącego pełni Wiceprezes Zarządu.

3. Przewodniczący zebrania przeprowadza wybór protokolanta.

a) jeśli liczba kandydatów jest większa niż 2 i w pierwszej turze kilku uzyskało tę samą liczbę głosów, do następnej tury przechodzą kandydaci z tą samą największą liczbą głosów;

b) jeśli liczba kandydatów jest równa 2 i w pierwszej turze żaden nie uzyskał większości głosów, powtarza się głosowanie na tych samych kandydatów;

c) jeśli liczba kandydatów jest równa 2 i mimo dwukrotnej próby żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, wybory rozpoczyna się od początku. Wybory trwają do momentu wyłonienia protokolanta obrad.

d) jeśli liczba kandydatów jest równa 1 i w pierwszej turze kandydat nie uzyskał większości głosów, powtarza się głosowanie na tego samego kandydata;

e) jeśli liczba kandydatów jest równa 1 i mimo dwukrotnej próby kandydat nie uzyskał większości głosów, wybory rozpoczyna się od początku. Wybory trwają do momentu wyłonienia protokolanta.

§ 5
1. Przewodniczący i protokolant stwierdzają poprawność zwołania Walnego Zebrania Członków.

2. Na podstawie listy obecności stwierdzają, czy zebrało się quorum zdolne do podejmowania uchwał.

a) Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej połowa członków zwyczajnych.

b) W razie nie dojścia do skutku Walnego Zebrania Członków z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd zobowiązany jest zwołać ponowne Walne Zebranie Członków w drugim terminie, tego samego dnia 30 minut później po terminie pierwszym.

3. Przewodniczący zebrania kieruje wyborami Komisji Skrutacyjnej.

a) Komisja Skrutacyjna liczy dwie osoby wybierane spośród nieograniczonej liczby członków w głosowaniu jawnym.

b) Członkami Komisji Skrutacyjnej nie mogą być członkowie Zarządu.

§ 6
1. Dalsze obrady prowadzi przewodniczący w kolejności:

a) przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad oraz wniosków formalnych w sprawie zmiany tego porządku;

b) przedstawienie wniosków formalnych dotyczących odroczenia rozpatrywania poszczególnych punktów porządku obrad;

c) prowadzenie każdego kolejnego punktu porządku obrad:

d) prezentacja przedmiotu obrad

e) debata

f) głosowanie nad podjęciem uchwały

g) prezentacja dodatkowych wniosków wolnych.

h) zamknięcie obrad.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 7
1. Walne Zebranie Członków ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy członków. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykła większością głosów, w głosowaniu jawnym.

3. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, na żądanie co najmniej połowy członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

a) W głosowaniu jawnym głosuje się przez podniesienie ręki.

b) Głosowanie tajne przeprowadza się na kartkach z pieczątką Stowarzyszenia.

c) Zwykła większość głosów ma miejsce wtedy, gdy liczba głosów “za” jest większa przynajmniej o jeden głos od głosów “przeciw”; głosów “wstrzymujących się” nie uwzględnia się przy ustalaniu wyników głosowania.

d) Większość kwalifikowana ma miejsce wówczas, gdy za daną opcją opowie się liczba kwalifikowana 2/3 głosujących przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

5. W przypadku budzącym uzasadnione zastrzeżenia co do poprawności głosowania można przeprowadzić reasumpcję uchwały i ponowne głosowanie. Wniosek o reasumpcję może być złożony przez członków Stowarzyszenia do przewodniczącego obrad na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie. Przy głosowaniu wniosku o reasumpcje stosuje się procedurę taka jak przy głosowaniach wniosków formalnych.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków oznacza się wg następującego wzoru: “numer uchwały (oznaczony cyfrą) / rok podjęcia uchwały (w postaci czterocyfrowej)”

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków wchodzą w życie z dniem ich powzięcia chyba, że przewidziano w nich inny termin.

ROZPATRYWANIE SPRAW PLANU PRACY, BUDŻETU I UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

§ 8
1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania Członków projekty planu pracy rozpatrywane są w trybie określonym w § 7 ust. 1 i 2.

2. W trybie określonym w ust. 1 Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawozdania z wykonania planu pracy i budżetu.

3. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał Walnego Zebrania Członków, w przypadku pozytywnego wyniku, przedstawia Walnemu Zebraniu Członków wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

ORGANY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

§ 9
1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zebrania Członków zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Stowarzyszenia oraz niniejszym Regulaminem.

2. Do kompetencji przewodniczącego należą w szczególności:

a) udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz gościom – według kolejności zgłoszeń;

b) decydowanie o czasie trwania wystąpienia: przedłużenie czasu wystąpienia, udzielenie dodatkowego głosu, ewentualnie odebranie prawa głosu;

c) zwracanie uwagi uczestnikom Walnego Zebrania Członków na wszelkie niestosowne zachowania

d) zgłaszanie wniosku formalnego o wykluczeniu uczestnika z Walnego Zebrania Członków

e) informowanie o wpłynięciu wniosków;

f) wyjaśnianie sposobu głosowania;

g) przeprowadzanie głosowania jawnego;

h) ustalanie kolejności głosowań;

i) zamknięcie Walnego Zebrania Członków po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad;

j) podpisanie protokołu Walnego Zebrania Członków

k) podpisanie uchwał Walnego Zebrania Członków

3. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego, nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.

4. Wnioski formalne powinny dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków i/lub porządku obrad.

5. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

a) przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania Członków

b) stwierdzenie ważności/nieważności Walnego Zebrania Członków

c) przerwanie, odroczenie lub zamkniecie dyskusji

d) zmiana porządku obrad

e) głosowanie bez dyskusji

f) zmiany w sposobie głosowania

g) zmiany w sposobie dyskusji (np. ograniczenie czasu mówców)

h) zamknięcie listy mówców zamknięcie listy kandydatów w wyborach

i) wycofanie wniosku lub poprawki

j) wycofanie projektu uchwały

k) przekazanie sprawy odpowiedniemu zespołowi osób lub osobie kompetentnej

l) zmianę sposobu prowadzenia Walnego Zebrania Członków

m) zmianę przewodniczącego obrad.

6. O głosowaniu nad wnioskiem formalnym Walne Zebranie Członków rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego stanowiska.

7. O przyjęciu wniosku formalnego Walne Zebranie Członków rozstrzyga zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

8. Odrzucony wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad sprawą zgłoszony powtórnie.

§ 10
1. Nad głosowaniami na obradach czuwa Komisja Skrutacyjna.

2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:

a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;

b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;

c) przeprowadzanie głosowania tajnego

d) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski, co do dalszego postępowania.

§ 11
1. Protokolant sporządza protokół oraz podjęte uchwały z Walnego Zebrania Członków.

2. Protokolant ma obowiązek:

a) sporządzić protokół w ciągu 20 dni roboczych od zakończenia zebrania, w sprawach zgłaszanych do KRS w ciągu 6 dni roboczych,

b) sporządzić uchwały podjęte na Walnym Zebraniu Członków,

c) podpisać protokół oraz uchwały i dopilnować by zrobił to Przewodniczący Zebrania Członków,

d) przekazać protokół do siedziby Stowarzyszenia,

e) sprawować ogólny nadzór nad zgodnością działań Członków Stowarzyszenia z Regulaminem Walnego Zebrania Członków oraz Statutem Stowarzyszenia.

3. Protokół powinien zawierać datę, porządek obrad, krótkie opisy przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, podstawowe dane zatwierdzonych planów, podpisy przewodniczącego i protokolanta, załączoną listę obecności Członków Stowarzyszenia oraz podjęte uchwały.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12
1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej albo 1/3 ogółu Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 13
W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zebranie Członków, Sekretarz Zarządu zobowiązany jest w terminie 21 dni sporządzić jego tekst jednolity.

§ 14
Regulamin i jego zmiany wchodzą w życie z chwilą uchwalenia.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com